ระบบการขอหนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือ
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง
ตัวอย่างเช่น นาย นาง นางสาว จ.ส.อ. ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น สมชาย คิดทางดี
ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
เช่น สามัญรวมหนี้, สามัญ ATM ฯลฯ
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง ถ้าไม่ได้ระบุให้เว้นว่างไว้

ตรวจสอบสถานะการขอหนังสือรับรอง
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องมีเว้นว่าง


* เฉพาะผู้ที่ยื่นหนังสือมาแล้ว 1-3 วันทำการ เท่านั้น